สมัครงาน

สมัครศึกษาต่อ

การสมัครข้าราชการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไม่จำกัดสาขาในระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาโทเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยช่วงนี้จะต้องเตรียม

  • เตรียมสมัครและสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ยกเว้นผู้ที่ได้รับยกเว้น)
  • เตรียมหลักฐานประกอบการรับสมัคร เพื่อยื่นใบสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์
  • เตรียมเข้าทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในสังคม

(ผู้ที่มีพื้นฐานสำเร็จการศึกษาด้านธุรกิจ การเงินการธนาคารคอมพิวเตอร์ หรือการระหว่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม