เครือข่ายนักอาชญาวิทยาเครือข่ายนักอาชญาวิทยาเป็นการรวมตัวกันของนักอาชญาวิทยาเพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมและวิชาการทางด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมในโลกออนไลน์

โดยการเชื่อมโยงผลงานทางวิชาการเข้าด้วยกันผ่านเว็บไซต์นี้ จะทำให้เกิดนวัตกรรมและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมและเสริมสร้างชุมชนนักอาชญาวิทยาในประเทศไทยในโอกาสต่อไป

รายชื่อเครื่อข่าย

ดร.นัทธี จิตสว่าง

ดร.สิตา สัมฤทธิ์

ดร.ยศวันต์  บริบูรณ์ธนา

ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา

ดร.ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์

ดร.ปิยะพร ตัณนีกุล

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเครือข่าย

Email : Nathee_nt@yahoo.co.th

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม