การเรียนการสอนอาชญาวิทยาและงานยุติธรรมในประเทศไทย

ระดับปริญญาเอก

 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บัญฑิตวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต

ระดับปริญญาโท

 • คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บัญฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม