บทที่ 11 มีเรื่องน่าสนใจ

บทที่ 11 มีเรื่องน่าสนใจ

เพราะเป็นบทที่นำเอาทฤษฎีอาชญาวิทยามาอธิบายอาชญากรรมขั้นสูง และทำให้เกิดคำถามว่า นอกเหนือจากทฤษฎีดังกล่าวแล้ว มีทฤษฎีอื่นอีกหรือไม่ที่สามารถอธิบายปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

196251

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม