สถิติการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในรัชกาลปัจจุบัน

สถิติการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในรัชกาลปัจจุบัน
ครั้งที่
ปี  (พ.ศ.)
ระยะห่าง (ปี)
วันที่มีการพระราชทานอภัยโทษ
1
2489
-
5 ธันวาคม 2489
2
2490
1
5 ธันวาคม 2490
3
2491
1
5 ธันวาคม 2491
4
2493
2
5 พฤษภาคม 2493
5
2495
2
28 กันยายน 2495
6
2499
4
22 ตุลาคม 2499
7
2500
1
13 พฤษภาคม 2500
8
2504
4
18 มกราคม 2504
9
2506
2
5 ธันวาคม 2506
10
2511
5
20 พฤษภาคม 2506
11
2514
3
9 มิถุนายน 2514
12
2515
1
28 ธันวาคม 2515
13
2518
3
28 มกราคม 2518
14
11 พฤศจิกายน 2518
15
5 ธันวาคม 2518
16
2520
2
3 มกราคม 2520
17
5 ธันวาคม 2520
18
2522
2
27 กุมภาพันธ์ 2522
19
2523
1
23 ตุลาคม 2523
20
2525
2
5 พฤษภาคม 2525
21
2530
5
5 ธันวาคม 2530
22
2531
1
2 กรกฎาคม 2531
23
2533
2
18 พฤศจิกายน 2533
24
2535
2
12 สิงหาคม 2535
25
2539
4
9 มิถุนายน 2539
26
2542
3
5 ธันวาคม 2542
27
2547
5
12 สิงหาคม 2547
28
2549
2
9 มิถุนายน 2549
29
255
1
11 ธันวาคม 2550
30
2553
3
5 พฤษภาคม 2553
31
2554
1
5 ธันวาคม 2554
32
2555
1
12 สิงหาคม 2555
หมายเหตุ
ในการพระราชทานอภัยโทษหมู่ในวาระโอกาสสำคัญเช่นนี้ ผู้ต้องขังที่เหลือโทษจำคุกไม่นาน
(ปกติ 1 ปี) จะได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวเป็นอิสรภาพ สำหรับผู้ต้องขังอื่นๆ อาจได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาแต่ละครั้ง

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม