หนังสืออาชญาวิทยาที่เด่นดังที่สุดในช่วงนี้

 

 IMG_3496

Criminology. Larry J. Siegel. 9th Ed.,2006

 

IMG_3495

Criminology. Tim Newborn. Willan Publishing, 2007

 

IMG_3493

Text book on Criminology. Katherine S. Williams Oxford University Press.

 

IMG_3494

The Oxfords Handbook of Criminology. Mike Maguire et.al(Ed.)

 

IMG_3497

Making Sense of Criminology. Keith Soothill et.al, Polity Press

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม