แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

ดร.นัทธี จิตสว่างและคณะ

บทนำ

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการค้า การท่องเที่ยวและการคมนาคมระหว่างประเทศทำให้การเคลื่อนย้ายประชากรจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งสามารถทำได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วและทำให้มีการเคลื่อนย้ายและเดินทางจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มอาชญากรที่แฝงตัวเข้าไปก่ออาชญากรรมในต่างประเทศในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย (1)

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงมีการผ่อนปรนในการผ่านแดนเข้าประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจได้สะดวกรวดเร็ว จึงเป็นช่องทางให้มีแก๊งอาชญากรรมชาวต่างชาติหลบเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่โดยเหตุที่อาชญากรดังกล่าวในหลายกรณีเป็นอาชญากรรมที่มีรูปแบบใหม่ ซึ่งได้มีการดำเนินการอยู่ในต่างประเทศแต่เพิ่งจะเริ่มนำเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีการพัฒนาเทคนิคและเปลี่ยนแปลงวิธีการในการประกอบอาชญากรรมตลอดเวลา ในขณะที่หน่วยงานด้าน การบังคับใช้กฎหมาย ของไทยต้องเผชิญกับอาชญากรรมรูปแบบใหม่จึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้เพื่อที่จะรับมือกับแก๊งอาชญากรต่างชาติเหล่านี้ แต่โดยเหตุที่บุคลากรที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรต่างชาติมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้หน่วยงานขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมและเทคนิควิธีในการประกอบอาชญากรรมและการต่อสู้คดีของอาชญากรต่างชาติเหล่านี้ ดังนั้น งานวิจัยเรื่องนี้จึงมุ่งศึกษาถึงอัตลักษณ์ (identity) ของแก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม ตลอดจนแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดการกับแก๊งอาชญากรต่างชาติเหล่านี้ โดยการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้ ความชำนาญและเคยประสบความสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามแก๊งอาชญากรต่างชาติ เพื่อจัดเก็บความรู้ไปถ่ายทอดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงานต่างๆได้มีองค์ความรู้และแนวทางในการรับมือกับอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยต่อไป

ในการศึกษาเรื่องนี้จะเป็นการศึกษาเฉพาะชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย ในลักษณะการรวมตัวกันเป็นแก๊งอาชญากร ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้ จึงไม่รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆที่ผู้กระทำอยู่ในต่างประเทศแล้วส่งผลกระทบมาถึงผู้เสียหายในประเทศไทย หรือเป็นการกระทำผิดในลักษณะเฉพาะตัวไม่มีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชญากรรม ขณะเดียวกันก็ไม่หมายรวมถึงอาชญากรรมที่มี
การรวมกลุ่มกันขนาดใหญ่ในลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม

คุณลักษณะและพฤติกรรมแก๊งอาชญากรต่างชาติ

แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก สถิติในเรือนจำของไทยปรากฏมีชาวต่างชาติต้องคุมขังอยู่ 10,266 คน จาก 101 ประเทศ อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จากข้อมูลของแก๊งที่เคยเข้ามาการกระทำผิดในประเทศไทยโดยเก็บข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์และจากตำรวจเจ้าของคดีพบว่า ถ้าจะจำกัดเฉพาะแก๊งอาชญากรเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยคนต่างชาติแล้ว มีแก๊งใหญ่ๆและมีการรวมตัวกันอย่างชัดเจนอยู่ 22 แก๊ง ที่เคยเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ.2550 ถึง 2557 กล่าวคือ

แก๊งชาวรัสเซียเป็นแก๊งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็มหรือการ สกิมมิ่งบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งมีการซื้อข้อมูลเหยื่อของลูกค้าจากธนาคารต่างประเทศมากดเงินในประเทศไทย และ  กิมมิ่งข้อมูลบัตรเอทีเอ็มของคนไทยเพื่อกดเงินในประเทศไทย โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสกิมมิ่งข้อมูลภายในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นนำข้อมูลผู้เสียหายในต่างประเทศหรือในประเทศไทยบันทึกลงในบัตรเพื่อใช้กดงินใช้โดยเวลาเพียง 30 วินาที ข้อมูลผู้เสียหายจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ พร้อมที่จะทำลายข้อมูลผู้เสียหายที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อปกปิดหลักฐาน จากนั้นนำข้อมูลทาบลงในบัตรเอทีเอ็ม 1 บัตร มีข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก ก่อนนำไปตะเวนกดเงินเวลากลางคืน (ซึ่งจะเป็นเวลากลางวันในต่างประเทศ) ขณะเดียวกันการกดเงินในเวลากลางคืนเพื่อปกปิดพรางตัว ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

นอกจากแก๊งชาวรัสเซียแล้ว ยังมีแก๊งชาวยุโรปอีกหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสกิมมิ่งข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม โดยแก๊งชาวโรมาเนียจัดว่าเป็นแก๊งที่มีความเชี่ยวชาญและเคยมีปฏิบัติการกว้างขวางในประเทศไทย (2)โดยมีการนำเข้าเครื่องปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศสเปนโดยการส่งพัสดุไปรษณีย์ จากนั้นทำการปลอมบัตรเครดิต โดยนำข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตจากภาคใต้ของไทย ไปใช้ชำระค่าซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านอัญมณี รวมถึงเบิกถอนเงินสด นอกจากนี้แก๊งดังกล่าวนี้ยังนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตามตู้เอทีเอ็มตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วนำบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มไปกดที่
ตู้บริการเงินด่วน โดยเฉพาะย่านสุขุมวิท แล้วนำเงินไปซื้อทองรูปพรรณหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อนำกลับประเทศหรือมีการส่งเงินบางส่วนกลับประเทศ

สำหรับแก๊งชาวเยอรมัน มีการโจรกรรมข้อมูลธนาคารของผู้เสียหายผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการปล่อยไวรัสโทจันเข้าไปแฮ็คข้อมูลของเหยื่อ ทำให้ทราบรหัสล็อกอินและพาสเวิร์ดของเจ้าของบัญชีขณะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นผู้กระทำผิดชาวเยอรมันจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของนอมินีของเขา หรือ บัญชีของหน้าม้า ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่า แก๊งโจรกรรมโดยการดูดเงินในบัญชีธนาคารนี้
มีตัวการใหญ่อยู่ในยุโรป นอกจากนี้การโจรกรรมโดยการแฮ็คข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกนั้นยังมีแก๊งชาวฝรั่งเศสที่เคยเข้ามาอาละวาดในประเทศไทย โดยนำบัตรเครดิตปลอมที่โจรกรรมข้อมูลจากลูกค้าในฝรั่งเศส และแถบสแกนดิเนเวีย นำมากดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตั้งตามตู้เอทีเอ็มในจังหวัดท่องเที่ยวและใน ก.ท.ม. เพื่อลักลอบโจรกรรมข้อมูลลูกค้าธนาคารแล้วนำไปทำบัตรปลอมไปกดเงินในจังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะที่ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีเครื่องสกิมเมอร์มือถือขนาดเท่าไฟแช็คที่สามารถดูดข้อมูลจากบัตรของลูกค้า โดยตีสนิทและทำทีขอดูบัตรจากนั้นแอบรูดข้อมูลไปใช้กดเงินตามที่ต่างๆ เช่นเดียวกับ แก๊งชาวอังกฤษที่มีการใช้เครื่องสกิมเมอร์ แฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตมาจากต่างประเทศ นำมากดในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ใช้กล้องตัวจิ๋วติดตามตู้เอทีเอ็ม และ
ดูดข้อมูลบัตรโดยเครื่องสกิมเมอร์ แล้วนำไปกดยังต่างประเทศ

แก๊งอาชญากรจากกลุ่มประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย จะมี
แก๊งใหญ่อยู่ 4 แก๊ง คือ แก๊งชาวโคลัมเบีย แก๊งชาวเม็กซิกัน แก๊งชาวกัวเตมาลา และแก๊งชาวเปรู โดยแก๊งโคลัมเบียจะเป็นแก๊งที่เข้ามาโจรกรรมตามบ้านจัดสรร โดยใช้รถตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ (4)ตบตา รปภ. หมู่บ้านเข้าไปกดออด เมื่อไม่มีคนรับก็เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะตู้เซฟที่แก๊งนี้มีความชำนาญในการเจาะตู้เซฟ และ ขโมยทรัพย์สินของมีค่าขนาดเล็กอื่นๆ มีการใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ ใช้ทะเบียนรถปลอม แต่งกายดี ติดสติ๊กเกอร์หมู่บ้านปลอม นอกจากนี้ยังมีการโจรกรรมตู้เซฟจากธนาคารอีกด้วย แก๊งนี้บางครั้งใช้ผู้หญิงคนไทยเช่าอพาร์ตเมนต์เอาไว้เก็บทรัพย์สิน การติดต่อกันไม่ใช้โทรศัพท์ธรรมดาแต่ผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เบอร์มือถือติดต่อโดยตรง ในขณะที่แก๊งชาวเม็กซิกันจะมีทั้งแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินพื้นฐานทั่วไป เช่น งัดแงะรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินหรือลักทรัพย์ ตามบ้านโดยมีพฤติกรรมคล้ายแก๊งชาวโคลัมเบีย นอกจากนี้
แก๊งชาวเม็กซิกันยังมีแก๊งที่ประกอบอาชญากรรมชั้นสูง คือ การโจรกรรมเพชรในประเทศต่างๆในเอเชีย โดยจะติดตามงานแสดงเครื่องเพชรในที่ต่างๆ เมื่อมีงานแสดงเพชรที่ประเทศใดก็จะเข้าไปปฏิบัติการ โดยมีการวางแผนเป็นอย่างดี มีการพรางตัวหลบวงจรปิด สะกดรอยตามเหยื่อกลายวันติดกัน เมื่อเผลอก็เข้าไปโจรกรรมเครื่องเพชรในรถยนต์ของเหยื่อ หรือ ในร้าน หรือ บูทในงานแสดงเพชร (5)นอกจากนี้ยังมีอีกแก๊งที่ทำการลักทรัพย์ด้วยการทำลายตู้เอทีเอ็ม โดยการใช้เครื่องเชื่อมตัดตู้เอทีเอ็มของธนาคารออกไปโจรกรรมเงิน ส่วน
แก๊งชาวเปรู และแก๊งชาวกัวเตมาลา เป็นแก๊งลักทรัพย์ตามบ้านเรือน มีพฤติกรรมคล้ายแก๊งชาวโคลัมเบีย มีการเจาะตู้เซฟตามบ้านและธนาคาร บางแก๊งร่วมมือกัน บางแก๊งเป็นแก๊งโคลัมเบียที่แอบอ้างหรือใช้พาสปอร์ตปลอมว่ามาจากกัวเตมาลา

ในส่วนของแก๊งชาวผิวสี (แอฟริกัน) ซึ่งมีอยู่หลายสัญชาติ แต่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน มักจะประกอบอาชญากรรม เกี่ยวกับการหลอกลวงโดยใช้เงินดำหรือธนบัตรปลอม เจรจาหลอกเหยื่อให้นำเงินมาซื้อเงินดำ(6)
(ที่สามารถใช้น้ำยาล้างให้เป็นธนบัตรที่ใช้ได้ตามกฎหมาย) โดยในขั้นแรกใช้ธนบัตรจริงชุบสีดำ ต่อมาเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็ใช้ธนบัตรปลอมแล้วหลบหนีไป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต หลอกผู้หญิงให้หลงรัก โอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเตรียมซื้อของแต่งงาน แล้วปิดเว็บไซต์หลบหนี(7)

สำหรับแก๊งอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาหรับที่เข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยจะมี
แก๊งชาวอิหร่าน ซึ่งเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินในโรงแรม หรือสถานที่พักของนักท่องเที่ยว โดยการปลอมหนังสือเดินทางเพื่อเข้าพักในโรงแรม ปลอมกุญแจของโรงแรมหรือสถานที่พัก แล้วกลับเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายหลัง โดยกระทำในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ของไทยและกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีบางแก๊งใช้วิธีหลอกสลับเงินปลอมให้เหยื่อเพื่อขโมยเงินจริงไป โดยมีวิธีการตบตาและหลอกล่อเหยื่อให้หลงกลหลากหลายวิธี นอกจากนี้ยังมีแก๊งของชาวอิรักที่มีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางแล้วลักทรัพย์ในโรงแรม เปิดตู้เซฟ โจรกรรมทรัพย์สินเช่นเดียวกับแก๊งชาวอิหร่าน โดยทำหนังสือเดินทางปลอมเข้าไปเปิดห้องพักตามโรงแรมต่างๆในเมืองท่องเที่ยว จากนั้นจะเข้าไปงัดหัองพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ปลอดคน เปิดตู้เซฟแล้วโจรกรรมทรัพย์สินมามอบให้สมาชิกนำไปขายแล้วนำเงินมาแบ่งกัน ส่วนบัตรเครติดจะนำไปใช้ซื้อสินค้าราคาแพงตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ

สำหรับในแก็งอาชญากรเกี่ยวกับทรัพย์ที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีหลายแก๊งที่มาจาก
ประเทศต่างๆ ยกเว้นสิงคโปร์และบูรไน เนื่องจากมีพรมแดนใกล้กัน การเดินทางสามารถทำได้สะดวกและ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก การประกอบอาชญากรรมโดยแก๊งจากประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่อง
ยาเสพติด และอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สิน ที่ไม่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาก แต่อาศัยทักษะในการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน แก๊งเวียดนามจะเข้ามาล้วงกระเป๋าเพื่อฉกเงิน และโทรศัพท์มือถือไอโฟนรุ่นใหม่ (8) โดยจะแฝงตัวมาตามงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ซึ่งพอรู้ว่ามีกำหนดการจะบินเข้ามาฉกโทรศัพท์แล้วบินกลับในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการล้วงกระเป๋าตามศูนย์การค้าใหญ่ๆ เช่นเดียวกับแก๊งฟิลิปปินส์และแก๊งกัมพูชา ซึ่งนอกจากจะล้วงกระเป๋าแล้ว ยังมีการจี้ ปล้น หลอกลวงนักท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นบางครั้ง สำหรับแก๊งกัมพูชายังมีการโจรกรรมรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับแก๊งคนไทย

สำหรับแก๊งชาวพม่าส่วนใหญ่จะแฝงตัวมากับแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและประกอบอาชญากรรมกับคนพม่าด้วยกันหรือคนไทยและนักท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแก๊งที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามไปฝั่งพม่า ในขณะที่แก๊งชาวอินโดนีเซียจะเข้ามามีพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ จะใช้วิธีการตะเวนหารถหรูเพื่อทุบรถโจรกรรมของมีค่าภายในรถยนต์ที่เจ้าของวางทิ้งไว้ในรถยนต์ (9)บางครั้งมีการไปเฝ้าอยู่ที่ธนาคาร เมื่อเหยื่อเบิกเงินสดออกมาก็จะตามไปจนเมื่อเหยื่อเผลอ ทิ้งเงินไว้ในรถเพื่อไปทำธุระ ก็จะทุบรถแล้วโจรกรรมเงินสดไป อย่างไรก็ตาม
ที่แตกต่างจากแก๊งอาชญากรในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยทั่วไปคือแก๊งชาวมาเลเซีย ซึ่งจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง โดยเฉพาะการสกิมมิ่งตู้เอทีเอ็มเพื่อดูดเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยใช้วิธีดูดข้อมูลลูกค้าธนาคารที่มาใช้บริการ
ตู้เอทีเอ็มแล้วนำข้อมูลไปใช้ในการกดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มในต่างจังหวัด ได้เงินไปเป็นจำนวนมาก จากนั้นจึง
ส่งเงินให้หัวหน้าที่อยู่ในต่างประเทศ

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า แก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดในประเทศไทยในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้จะมีการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยีและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรม รวมทั้ง
การประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน เช่น การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และฉ้อโกง โดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศ จะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ในขณะที่อาชญากรที่มาจากประเทศในอัฟริกา อเมริกาใต้และเอเชียตะวันตกจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะการลักทรัพย์ การฉ้อโกงและการชิงทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากการเดินทางเข้าออกประเทศไทยสามารถทำได้สะดวก เนื่องจากมีชายแดนติดกัน นอกจากนี้ยังมีความกลมกลืนกับคนไทย จึงทำให้ไม่เป็นที่สังเกต สงสัย สามารถแฝงตัวเข้าไปในฝูงชน หรือนั่งในธนาคารโดยไม่เป็นที่สังเกตแล้วเข้าโจรกรรม เมื่อกระทำผิดสำเร็จก็เดินทางกลับประเทศได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงจึงคุ้มค่าในการที่จะเข้ามากระทำผิดเล็กๆน้อยๆ หรือความผิดที่ได้ทรัพย์สินไปครั้งละไม่สูง และผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ซึ่งตรงกันข้ามกับชาวตะวันตกซึ่งจะใช้วิธีการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่ได้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าต่อการเดินทางมาไกล นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังไม่เคยปรากฏในประเทศไทยทำให้เหยื่อไม่ทันระวังตัว มีโอกาสสูงที่จะทำให้สำเร็จ การประกอบอาชญากรรมที่ต้องใช้ร่างกายติดต่อกับผู้เสียหายหรือมีการปรากฏตัว จะทำให้ผู้เสียหายเห็นความแตกต่างและเป็นที่สังเกต ชาวตะวันตกจึงไม่เลือกประกอบอาชญากรรมดังกล่าว รายละเอียดโดยสรุปปรากฏตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1

ประเภทอาชญากรรมและแก๊งชาวต่างชาติที่ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย

 gggggggg

 

เมื่อศึกษาถึงปัจจัยที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของแก๊งอาชญากรเกี่ยวกับทรัพย์ของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่สำคัญมีความเกี่ยวพันกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ต้องการความคล่องตัวในการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ ทำให้มีสมาชิกของแก๊งอาชญากรต่างๆเหล่านี้แฝงตัวเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยมากขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าในจำนวน 22 ประเทศ ที่มีสมาชิกของแก๊งอาชญากรเข้ามาประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทยมีประเทศที่พลเมืองของประเทศดังกล่าวสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ดังนั้นจึงทำให้สามารถเข้าประเทศไทยได้ง่าย และหากเป็นบุคคลที่มีบัญชีดำก็จะเปลี่ยนชื่อหรือปลอมแปลงพาสปอร์ตเข้ามา เช่นเดียวกับพลเมืองของประเทศที่ต้องใช้วีซ่าในการเข้าประเทศ พบว่า พวกแก๊งอาชญากรมีการปลอมแปลงพาสปอร์ตและวีซ่ารูปแบบต่างๆเพื่อหลบเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคการหลบเข้าเมืองโดยการไปผ่านด่านตามชายแดนไกลๆ เช่น ภาคใต้หรือภาคเหนือ หรือหลบเข้ามานอกด่าน

ความสะดวกในการเดินทางเข้าออกประเทศ ทำให้สมาชิกแก๊งอาชญากรสามารถเดินทางเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยได้สะดวกขึ้น บางรายใช้วิธีเดินทางโดยเครื่องบินเข้าประเทศมาในตอนเช้า ประกอบอาชญากรรมแล้วเดินทางกลับประเทศในวันนั้นเลย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชญากรรมในประเทศต่างๆทำได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะเครื่องสกิมเมอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์สามารถดูดข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสดแล้วนำไปทำบัตรปลอมเพื่อกดเงินสด อาชญากรประเภทนี้จึงสามารถประกอบอาชญากรรมได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธหรือกำลังในการจี้ปล้น หรือ แม้แต่พบปะล่อลวงผู้เสียหายโดยตรง แต่โจรกรรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ตัว

นอกจากนี้ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การบังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆที่ไม่เท่ากันทำให้แก๊งอาชญากรเลือกเข้าไปประกอบอาชญากรรมในประเทศที่มีโทษไม่รุนแรง และมีโอกาสเสี่ยงในการกระทำผิดแล้วไม่ถูกจับกุมสูง โดยสมาชิกแก๊งชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาทุบกระจกรถยนต์และโจรกรรมสิ่งของในรถยนต์ เปิดเผยว่าได้สำรวจกฎหมายในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วเห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยรุนแรงต่ำสุด โดยถ้าเป็นประเทศอื่นถึงกับตัดมือหรือถูกโบยหรือลงโทษหนัก จึงเลือกที่จะมาเสี่ยงทำผิดในประเทศไทย ในขณะที่แก๊งสกิมเมอร์ก็เลือกมาทำผิดในประเทศไทยเพราะคาดว่าจะยังไม่ทันได้ระวังเพราะเป็นเทคนิคใหม่ ผู้เสียหายหรือธนาคารยังไม่ทราบเทคนิคดังกล่าว จึงเข้ามาดำเนินการได้ง่าย โดยที่ผู้เสียหายไม่รู้ตัว โอกาสถูกจับจึงต่ำ เพราะเมื่อดำเนินการเสร็จก็หลบออกนอกประเทศทันที

 

 

ปัญหาในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม

ปัญหาในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามแก๊งอาชญากรชาวต่างชาติที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยได้ พบว่า ปัญหาที่สำคัญที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงและย้ายสลับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สถานีตำรวจต่างๆ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนซึ่งเคยทำงานมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับแก๊งอาชญากรต่างชาติ เปลี่ยนย้ายไปทำงานในท้องที่อื่นที่อาจไม่มีคดีดังกล่าวมากนักในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่มีความชำนาญเปลี่ยนย้ายเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ที่มีการก่ออาชญากรรมโดยแก๊งอาชญากรต่างชาติ ทำให้การดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามขาดความต่อเนื่อง เพราะเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญ หรือขาดทักษะเฉพาะด้าน เช่น ในเรื่องของเทคนิควิธีการของแก๊งต่างๆที่จะบ่งบอกว่าอาชญากรรมดังกล่าวมาจากแก๊งใดนอกจากนี้ในเรื่องภาษาก็เป็นปัญหา เพราะนอกจากจะต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังมีภาษาต่างชาติอื่นๆ ซึ่งยากต่อการหาล่ามมาดำเนินการ ในการสอบสวนทำให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความล่าช้า และเป็นอุปสรรค ทั้งนี้เป็นทั้งในกรณีของผู้ต้องหา และกรณีของผู้เสียหาย หรือ พยาน ทำให้บางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตัดพยานออก

นอกจากนี้โดยเหตุที่แก๊งอาชญากรต่างชาติมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นคนต่างชาติด้วยกันที่เป็นนักท่องเที่ยว จึงทำให้การดำเนินคดีต้องทำด้วยความรวดเร็ว เพราะผู้เสียหายจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศ ทำให้
การดำเนินคดีกระทำไม่ได้เต็มที่ และเป็นเหตุให้ผู้กระทำผิดหลุดรอดจากการถูกดำเนินคดี

ปัจจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของผู้กระทำผิดก็เป็นปัญหาที่สำคัญอืกประการหนึ่ง เพราะผู้กระทำผิดจะใช้วิธีเข้ามากระทำผิดแล้วหลบออกไปเมื่อกระทำผิดเรียบร้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถตามจับผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที นอกจากนี้ระบบการตรวจตราและกลั่นกรองการเข้าออกประเทศและวางมาตรฐาน
การตรวจตราที่ประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยในการป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย

สุดท้าย ปัจจัยที่สำคัญ ก็คือ ความรู้เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรต่างชาติทั้งด้านพฤติกรรมและเทคนิควิธีในการกระทำผิด เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะมารับผิดชอบ เพราะ
แก๊งอาชญากรต่างชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบในการกระทำผิดอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้ต้องมีการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในการทำคดีเรื่องแก๊งอาชญากรต่างชาติ
(Tacit knowledge) ไปสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆที่จะเข้ามารับงานต่อ ทำให้องค์ความรู้มีการถ่ายเทกันตลอดเวลา แม้จะมีการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่น ผู้มารับงานใหม่ก็มีความรู้ที่จะทำงานต่อไปได้ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556

 

สรุป

การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะและพฤติกรรมของแก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งพบว่ามีแก๊งสำคัญต่างๆกว่า 22 แก๊งที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยทั้งแก๊งชาวยุโรปและแก๊งชาวแอฟริกา อาหรับ อเมริกาใต้ ตลอดจนในกลุ่มประเทศอาเซียน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงปัญหาในการป้องกันและปราบปรามงานด้านนี้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย โดยการเก็บข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์ จากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้และความชำนาญและมีผลการปฏิบัติงานได้ดี (Best Practice) เพื่อนำไปเป็นความรู้และคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่นๆต่อไป

 

………………………………………………………..

อ้างอิง

  1. Transnational Organized crime in East Asia and the Pacific : A Threat Assessment , UNODC .2013
  2. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , วันที่ 23กันยายน 2557
  3. หนังสือพิมพ์เดอร์เนชั่น , วันที่ 14 มีนาคม 2554
  4. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ,  วันที่ 9 ธันวาคม 2553
  5. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , วันที่ 16 พฤษภาคม 2555
  6. หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ , วันที่ 29 ตุลาคม 2555
  7. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ , วันที่  31 ตุลาคม 2556
  8. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ,วันที่ 10 มิถุนายน 2556
  9. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ,วันที่ 20 กันยายน 2556

 

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม