การควบคุมภายใน – ภายนอก

การควบคุมภายใน – ภายนอก

การควบคุมทางสังคมอาจมิได้ทั้งการควบคุมภายในและการควบคุมจากภายนอก การควบคุมจากภายนอกเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายและบทลงโทษในการบังคับให้คนปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม แต่การควบคุมภายในเป็นเรื่องของการปลูกฝัง อบรมขัดเกลา การสร้างวินัย ให้สามารถควบคุมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมด้วยตนเอง แบบไหนจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมทางสังคมมากกว่ากัน

แหล่งรวบรวมความรู้ด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม